ท่านอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ออกรายการ I like ทางสถานีโทรทัศน์ TNN

สัมภาษณ์อาจารย์

ท่านอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ออกรายการ l like ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24 เรื่องผ้าทอเกลียวผักตบชวา เมื่อวันอาทิตย์ 27 กันยายน 2558

สัมภาษณ์อาจารย์4 สัมภาษณ์อาจารย์3 สัมภาษณ์อาจารย์2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *