” ชมรมศิลปะการแสดง ” เตรียมร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุคกับคณะผู้บริหาร ในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_2340

ชมรมศิลปะการแสดง ” เตรียมร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุคกับคณะผู้บริหาร ในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร กับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา) ร่วมแสดงความยินดีกับนักแสดงของ “ชมรมศิลปะการแสดง” ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับเกียรติร่วมการแสดงรำวงย้อนยุค ในงานเลี้ยงของผู้เข้าอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถ่ายภาพหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา   :   ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *