อธิการบดี ราชมงคลพระนคร กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์เผยแพร่คลิปภาพรับน้อง

DSCเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไป

จากเหตุการณ์ที่มีการแชร์คลิปภาพกิจกรรมการรับน้องของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครได้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมเพิ่มมาตรการจากหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมรับน้องและร้องเพลงเชียร์ ตามที่ประกาศไปก่อนหน้าแล้ว โดยลงโทษหักคะแนนพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มดังกล่าว คนละ 20 คะแนน อีกทั้งกำหนดให้ทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย

ดิฉันในฐานะผู้บริหารสูงสุด รู้สึกเสียใจ ขอน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และพร้อมนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปใช้เป็นบทเรียนเพื่อเพิ่มมาตรการคุมเข้ม สำหรับการจัดกิจกรรมรับน้องในปีต่อๆไป ให้มีความสร้างสรรค์และรัดกุมมากยิ่งขึ้น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *