โครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม-30 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดโครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม-30 กันยายน 2558 ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์และวันพุธ ที่คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับวันศุกร์จะสัญจรไปทุกศูนย์ 5 พื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มที่
ศูนย์พื้นที่พณิชยการพระนครจัดที่คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พื้นที่พระนครเหนือจัดที่คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ ศูนย์พื้นที่โชติเวชจัดที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์พื้นที่เทเวศร์จัดที่คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14
สิงหาคม-30 กันยายน 2558 โดยผู้เข้าร่วมจะต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม เช่น เสื้อยืด
กางเกงวอร์ม หรือกางเกงผ้ายืด และเสื่อสำหรับเล่นโยคะ
สำหรับการจัดกิจกรรมโยคะในทุกวันศุกร์ จะมีรถรับ-ส่งออกจากสำนักงานอธิการบดี โดยรถ
ออกในเวลา 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *