ศูนย์การจัดการความรู้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

DSC_5997ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ได้แก่ เรื่องอาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก ของผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล ของ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน นักศึกษาและบุคลากร สู่ประชาคมอาเซียน ของน.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้วและ        นายสมโภช กุลธารารมณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี” ของ ผศ. ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์

ส่วนรางวัลพิเศษ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  งานการจัดการความรู้ กองคลัง  งานการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน และงานการจัดการความรู้ กองพัฒนานักศึกษา

นอกจากนี้ศูนย์การจัดการความรู้   ราชมงคลพระนครยังมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” เรื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้กับสังคมเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ของน.ส.ทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์ น.ส.นพรัตน์ คำแพ่ง และนายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

DSC_5956 DSC_5958 DSC_5962 DSC_5966 DSC_5970 DSC_5977 DSC_5985 DSC_5995DSC_6001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *