ศิษย์น้อมเคารพ บูชาพระคุณครู

DSC_1653พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรถการ สัตยาพาณิช คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นประธานในพิธี มีการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สืบทอดประเพณีอันดีงาม ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวล ในส่วนของ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คนบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้เกียรติเป็นประธาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ลานอเนกประสงค์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทั้งสองงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาน้อมระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ พิธีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
DSC_0102DSC_1459DSC_1482 DSC_1485 DSC_1594DSC_1639DSC_1516DSC_1532

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *