ราชมงคลพระนคร อำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558 จัดงาน สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร

DSC_6633รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

พิธีเริ่มจากช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตราหารเช้าพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “เตรียมพร้อมกายใจสู่วัยเกษียณ” โดยอาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนวิทยาและนักเคมีปฏิบัติ ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงโขน ตอนอวยพรเกษียณอายุราชการ และรำอวยพรเกษียณอายุการทำงาน จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี การแสดงลิเกเฉพาะกิจ  การแสดงฟ้อนดวงเดือนในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันอีกด้วย

สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 25 คน ได้แก่

1) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

2) นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

3) ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

4) ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5) อ.เกษมชัย บุญเพ็ญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6) ผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7) อ.สุทธิชัย อุดมรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8) นายประพันธ์ ทิมลาย ช่างไม้ ระดับ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9) ผศ.สุธี จันทราภาขจี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

10) อ.น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

11) นายจรวญ สุขเอี่ยม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

12) ผศ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

13) ผศ.สมส่วน เตชะพะโลกุล คณะบริหารธุรกิจ

14) ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล คณะบริหารธุรกิจ

15) นายสมชาย นวลแจ่ม ช่างไม้ ระดับ 2

16) ผศ.รัชนี ผิวทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17) ผศ.จารุนันท์ บุณยโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

18) อ.ทินกร จันทร์กระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

19) อ.เจริญ สมชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

20) อ.จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

21) นางวิไลวรรณ คำปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

22) นายสมศักดิ์ นาคเกษม ช่างระบบน้ำ ระดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

23) นางจรรยา ยิ่งยวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

24) นายวัลลภ แย้มขยัน พนักงานธุรการ ระดับ 2 กองกลาง

25) นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *