ราชมงคลพระนคร ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

S__12320892รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ์และ รศ.กิติพงค์ มะโน  เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 28กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1DSC_7699 3DSC_7696DSC_7700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *