ราชมงคลพระนคร รับผลการตรวจประเมินคุณภาพผ่านฉลุย

DSC_7674

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธาน

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการ

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการ

4) ดร.เอกธิป สุขวารี กรรมการ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งมีการตรวจการดำเนินงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภาผู้บริหาร ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลากร นักศึกษา ทั้งนี้ผลการตรวจประเมินคุณภาพ 3.69 ระดับดี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_7574 DSC_7577 DSC_7580 DSC_7581 DSC_7586 DSC_7590 DSC_7599 DSC_7614 DSC_7617 DSC_7619 DSC_7627 DSC_7658 DSC_7659 DSC_7661 DSC_7665 DSC_7667 DSC_7668 DSC_7670 DSC_7671

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *