ราชมงคลพระนคร ต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน จาก สกอ.

DSC_7469

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558

DSC_7464 DSC_7496 DSC_7493

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *