ราชมงคลพระนครเจรจาความร่วมมือกับ University of Applied Science Wurzburg-Schweinfurt

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Manfred Kiesel จาก University of Applied Science Wurzburg-Schweinfurt ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

S__5488644S__5488646S__5488649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *