ราชมงคลพระนครรับโล่ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

DSC_7402รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558 จากกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ “เป็นไปตามมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

DSC_7421 DSC_7422DSC_7434

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *