นักเรียนแลกเปลี่ยนฮ่องกง ในโครงการ “6th University Scholars Leadership Symposium 2015 in Hong Kong”

DSC_7504รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับนายพรพล พุกโหมด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ซึ่งกลับมาจากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฮ่องกง ในโครงการ “6th University Scholars Leadership Symposium 2015 in Hong Kong” ซึ่งมีนักศึกษากว่า 156 ประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *