นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนนำเสนอแนวคิด

S__21454855

นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแนวคิด เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับงานกิจกรรมนักศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำเสนอกลยุทธ์ 3 ส. ได้แก่ ส.สร้างจิตสำนึก ส.เสียสละ และ ส.สามัคคี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการประยุกต์และปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรนักศึกษา ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าว ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *