สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร “สุดเจ๋ง” จับมือศิลปินแห่งชาติ เตรียมพร้อมปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

สัมมนาพิเศษ

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Contemporary Art : ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก” & “Venice Blennale” ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“ผมคิดว่า ความรู้ที่คณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากศิลปินแห่งชาติดังกล่าว นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นการบูรณาการความรู้ในหลากสาขา อาทิ องค์ประกอบศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง อันได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สื่อสารมวลชน คหกรรม และหน่วยงานที่ทำงานด้านศิลปะทุกแขนง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อป้อนสู่สถานประกอบการ ในอนาคตต่อไป” คณบดีคณะสถาปัตย์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทุกคณะในสังกัดราชมงคลพระนคร สามารถลงชื่อจองที่นั่งและเข้ารับฟัง โดยจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร โทร.02 665 3777 ต่อ 5001

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *