ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

imageมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรในสังกัดผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ อุทิศเวลาให้กับราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยกำหนด
จัดงาน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคาร
มงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ และขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมพร้อมกายใจสู่วัยเกษียณ”
โดย อ.ไกร มาศพิมล นักโภชนวิทยาและนักเคมีปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ทั้งนี้รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี
นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดี
ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์
อาจารย์เกษมชัย บุญเพ็ญ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน
อาจารย์สุทธิชัย อุดมรัตน์
นายประพันธ์ ทิมลาย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผศ.สุธี จันทราภาขจี
อาจารย์น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์
นายจรวญ สุขเอี่ยม
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
ผศ.สมส่วน เตชะพะโลกุล
ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล
นายสมชาย นวลแจ่ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.จารุนันท์ บุณยโสภณ
อาจารย์ทินกร จันทร์กระจ่าง
อาจารย์เจริญ สมชือ
อาจารย์จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล
นางวิไลวรรณ คำปาน
นายสมศักดิ์ นาคเกษม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางจรรยา ยิ่งยวด
กองกลาง
นายวัลลภ แย้มขยัน
กองคลัง
นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *