ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือ Hokkaido Information University

Hokkaido Information U.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินทางไป  Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมการเรียน การสอน พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *