ราชมงคลพระนคร จับมือการบินไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

S__10723346รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน โดยมีคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และคุณสุชาดา
ติยะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านการผลิตอาหารและการบริการ
อาหารในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
ให้มีโอกาสรับการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เมื่อ14 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) สุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *