ราชมงคลพระนครร่วมกับสถานศึกษาจ.กาญจนบุรี เตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของรมช.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ด้านบริหารจัดการน้ำ ขยะ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน โดยนางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมสำรวจพื้นที่จัดงาน ณ มรภ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี ในเรื่องสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ยังได้ร่วมประชุมหารือด้านการบริหารจัดการดังกล่าวกับผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่19สิงหาคม2558

S__6865153 S__6865134 S__6865137 S__6865161S__6865160
S__6865163
S__6865168S__6865144 S__6865169 S__6865113S__6865115 S__6865116

S__6865133
S__6865148S__6865146S__6865147S__6865114 S__6865117

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *