ราชมงคลพระนครรุก!! ดึงนักวิชาการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กับผู้ปฏิบัติงานในด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนแสดงถึงบทบาทที่มีต่อสังคมในด้านต่างๆ
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการสื่อสารให้ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายการฝึกปฏิบัติการวางแผนการสื่อสารองค์กร มี
ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ
“ความสำคัญของการสื่อสารองค์กร” คุณสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการ
สร้างตราสินค้า” และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็น
ผู้ฝึกอบรมการปฏิบัติการวางแผนการสื่อสารองค์กร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *