ราชมงคลพระนครจัดโครงการ สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด

DSC_5846รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยนโยบายการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ
บริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 14 สิงหาคม 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ประเพณีรับน้องถูกจัดขึ้นมาหวังสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สืบทอดประเพณีนี้มาอย่างยาวนาน แต่จากข่าวการรับน้องที่รุนแรงตามหน้าหนังสือพิมพ์ทำให้ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทางมหาวิทยาลัยจึงตอบรับ
นโยบายโดยจัดโครงการสองมือน้อง…เพื่อคลองสะอาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสำนึกจิตอาสาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพาน้องเก็บขยะบริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม หวังสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน
โดยรอบและเน้นกระชับความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

DSC_2839 DSC_2845 DSC_2848 DSC_2853 DSC_2861 DSC_2876 DSC_2908 DSC_5764 DSC_5795DSC_5870 DSC_5874 DSC_5879 DSC_5896 DSC_5919 DSC_5920 DSC_5928 DSC_5937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *