มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดมสมองสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย”
เพื่อเป็นการระดมสมองจากผู้บริหาร และคณะวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์
ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการสื่อสารองค์กร”คุณสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของ
การสร้างตราสินค้า” และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน หัวหน้าข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ให้เกียรติ
บรรยายโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

DSC_2545 DSC_2521 DSC_2557 DSC_2559 DSC_2578 DSC_2584 DSC_2597 DSC_2600 DSC_2615 DSC_2621 DSC_2629 DSC_2636 DSC_2639 DSC_2644 DSC_2656 DSC_2664 DSC_2700 DSC_2714 DSC_2716 DSC_2767 DSC_2771 DSC_2780 DSC_2787 DSC_2788 DSC_2795 DSC_2798 DSC_2802 DSC_2803 DSC_2805 DSC_2810

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *