แจ้งการปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (RMUTP Passport)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (RMUTP Passport) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุงใหม่) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จึงได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (RMUTP Passport) ให้เป็นระบบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ (Single User Single Password) และสามารถใช้งานกับระบบงานทะเบียนนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สวท. จะดำเนินการย้ายข้อมูลไปยังระบบใหม่ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบบริการต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้

ใช้ Username เดิม เช่น somchai.x หรือ 055560401111-0
Password: รหัสประชาชน 13 หลัก

เมื่อปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ รหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานครั้งแรกของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ โดยเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/

หากมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • ศูนย์เทเวศร์
    (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักประกันคุณภาพ, สำนักงานตรวจสอบภายใน)

โทร. 02 665 3777 ต่อ 6766, 6763

  • ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

โทร. 02 665 3777 ต่อ 5239

  •  ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โทร. 02 836-3000 ต่อ 4214

  • ศูนย์พณิชยการพระนคร

(คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

โทร. 02 665 3555 ต่อ 2601

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *