ราชมงคลพระนคร จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1″ หวังสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ เป็นบัณฑิตคุณภาพ…”พร้อมใช้” สำหรับสถานประกอบการในอนาคต!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1″ ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการออกบูธรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรมต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชมรม ได้แก่ ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี และชมรมสันทนาการ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะ แห่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเกือบ 3,000 คน โดยมีรายละเอียดเรียงลำดับตามความสนใจ ดังนี้ อันดับ 1 ชมรมกีฬา จำนวน 768 คน อันดับ 2 ชมรมสันทนาการ จำนวน 633 คน อันดับ 3 ชมรมวิชาการ จำนวน 516 คน อันดับ 4 ชมรมดนตรี จำนวน 514 คน อันดับ 5 ชมรมศิลปะการแสดง จำนวน 294 คน และ อันดับ 6 ชมรมผู้ประกอบการ จำนวน 278 คน ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการเติมเต็มความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา นอกจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ (Hands On) โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ต้องเข้าระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยและคณะ จำนวนอย่างน้อย 60 ชั่วโมง กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้านกีฬา/นันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม/จิตอาสา และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง และกิจกรรมอิสระ ตามความสนใจของนักศึกษา อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตจากรั้วของราชมงคลพระนคร จะต้องผ่านการทำกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 4-5 ปี กว่า 200 ชั่วโมง … “ผมมั่นใจว่า เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจาก ม.ราชมงคลพระนคร นักศึกษาของเราจะเป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการทำงานเป็นทีม เสียสละ อดทน มีจิตอาสา รับผิดชอบสังคม รักธรรมชาติเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีจิตใจอ่อนโยน มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ…นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถที่จะได้รับจากคณาจารย์คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่อบรมสั่งสอนภายในชั้นเรียนแล้ว ผมจึงเชื่อมั่นว่า บัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมใช้และมีเสน่ห์…จนสถานประกอบการมิอาจมองข้ามได้ อย่างแน่นอน” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างมั่นใจ

ที่มา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เปิดโลกกิจกรรม 6 เปิดโลกกิจกรรม 8 เปิดโลกกิจกรรม 10 เปิดโลกกิจกรรม 13 เปิดโลกกิจกรรม 14 เปิดโลกกิจกรรม 15 เปิดโลกกิจกรรม 17 เปิดโลกกิจกรรม 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *