เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Academic OneFile , National Geographic Virtual Library , Gale Virtuall Reference Library

ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning (Indo-China) Limited  จะเปิดให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  ฐานข้อมูล Academic OneFile , ฐานข้อมูล National Geographic Virtual  Library และ Gale Virtuall Reference Library (eBook)  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน

ฐานข้อมูลURL
GVRL
ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)
http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=GVRL
Academic onefile
ฐานข้อมูล Academic OneFile
http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
National Geographic Virtual LIbrary
ฐานข้อมูล National Geographic Virtual LIbrary
http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *