ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ ปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะในสังกัดราชมงคลพระนครเข้าร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องประดับ

วิศวกรรมการผลิตและแม่พิมพ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มี ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นวิทยากร

์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสื่อสารการตลาด มี ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นวิทยากร

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ธุรกิจระหว่างประเทศ มี รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ เป็นวิทยากร สาขาวิชาการบัญชี การเงิน มี ดร.กัลยานี ภาคอัต เป็นวิทยากร   สาขาวิชาการจัดการ มี รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ เป็นวิทยากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มี ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นวิทยากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มี ศ.ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม เป็นวิทยากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  มี รศ.ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์ เป็นวิทยากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ทางวิศวกรรมศาสตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มี ศ.ดร.ประยุทธ เอกอัครฒาลิน เป็นวิทยากร

106172 106173 106174 106185 106199 106200 106208 106209 106217 106218 106219 106220 107391 107392 107394 107511 107512 107513 109633 109634 109648 109649 109650 109679 109680 106187

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *