รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ระหว่าง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/?p=1624 ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ หน่วยเลือกตั้ง ระหว่าง เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยจะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *