รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ICON SCi : The 6th RMUTP International Conference

DSC_1680

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ซอยรางน้ำ) ในงานแถลงข่าวมีการสาธิตรถแข่งที่ลดปัญหามลภาวะ Formula Student นวัตกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้ชื่อทีม “TSAE AUTO CHALLENGE” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่องการพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งที่ได้จากหัวบอนและเรื่องการพัฒนาเส้นใยจากผลลูกตาล เพื่อผลิตแผ่นกันความร้อน ถุงนอน เสื้อกันหนาว โคมไฟ หมอน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือชนิดพกพา เพื่อบ่งชี้คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งและเรื่องการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปื้อนในกาซชีวภาพด้วยวิธีการทางชีวภาพของสาหร่ายคอลเรลลา ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *