อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือการจัดระบบการศึกษา กับ IUT ประเทศฝรั่งเศส

S__9232394

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือการจัดระบบการศึกษา กับ IUT ประเทศฝรั่งเศส รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ราชมงคลธัญบุรี ราชมงคลอีสาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเชิญจาก The ADIUT (Assemblee des Directeurs d’ IUT) ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง 24-28 กรกฎาคม 2558 ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มี การลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการศึกษาของนักศึกษา ทุนพระราชทานฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชาุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส และร่วมหารือเรื่องการจัดระบบการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การกำหนดนโยบายเชิงคุณภาพและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบและปรับใช้กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *