มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะ  กิจกรรมประกอบด้วย การรับชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัย การแนะนำผู้บริหาร พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดหมาย และการบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆอันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร บรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 2 3  D 2-15 6 7 D 2-28 9 10 11D 1 (15) 1312D 2-314D 2-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *