ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการประชุมสรุปโครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่29 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยได้เรียนเชิญ ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรในโครงการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กร จากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รายงานแก่คณะกรรมการฯ โดยมีมติว่า ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังกล่าว มอบรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร มอบของที่ระลึกแก่ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา วิทยากรจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยS__6963206

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *