คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างนักศึกษา”เก่ง ดี มีความสุข”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ให้แก่เยาวชน โดยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้และศีลธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”และเพื่อมุ่งมั่นตามปรัชญาคณะบริหารธุรกิจในการ“สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากล” ณ Word Peace Valley 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558

ภาพ: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

50005 50006 50007 50008 50009 50010 50011 50012 50013 50014 50015 50016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *