ราชมงคลพระนคร เสริมภาษาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

P_20150625_093601_HDR

ราชมงคลพระนคร เสริมภาษาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

ผศ.เฟื้องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากลด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตร Rosetta Stone จัดโดยศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *