ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

1

ด้วยศูนย์ภาษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone ตั้งแต่วันที่อบรมถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากร ปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมรวม ๓๐๐ คน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ภาษา หมายเลขติดต่อ 6056

หนังสือโครงการ Rosetta Stone 2

สมัครข้าร่วมโครงการ

080_Page_2-e1432870075586

080_Page_3-e1432870067232

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *