ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ฉลอง 60 พรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จึงขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เครื่องเขียนของใช้สภาพดีแด่นักเรียนขาดแคลนในโครงการ “หนังสือให้น้อง ฉลอง 60 พรรษา” เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ซึ่งเป็นโรงเรียนขาดแคลนยังไม่หนังสือ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ใฝ่รู้รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน
ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ฉลอง 60 พรรษา

IMG_0644
ผู้สนใจสามารถส่งหนังสือร่วมบริจาคได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือซื้อหนังสือราคาถูก จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งบู๊ธจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนครในวันที่ 24 เมษายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมที่ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0 2665 3777 ต่อ 6022

ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ฉลอง 60 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *