พิธีเปิดโครงการ เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11

DSC_7181

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

DSC_7188

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *