ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ AEC วันที่ 1-10 มิถุนายน 2558

img_trainAdobe

หลักสูตร Adobe Certified Associate (ACA) สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่น 55 กลุ่ม ปอผ.1 และ ปอผ.2 อบรมระหว่างวันวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2558 และสอบวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พณิชยการพระนคร

หลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ Essentials (220-801) และ (220-802) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 56 กลุ่ม ปคพ.2 และกลุ่มบุคลากร อบรมระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พระนครเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *