ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

poster1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ศูนย์จัดการความรู้ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้าบัณฑิตนักปฏิบัติ” โดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เวลา 13.00 – 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *