โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_6400

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_6411

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *