โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_6372

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และกระตุ้นการจัดการความรู้ในองค์กร เมื่อวันที่ 22 พฤาภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *