บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร5ปี และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบโอนและหลักสูตร2ปีต่อเนื่อง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา2558

ทั้งนี้บรรยากาศการสอบเป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียน นักศึกษาต่างมีความมุมานะในการสอบ เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา2558 ที่จะถึงนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สามารถดูผลการสอบข้อเขียนได้ที่สนามสอบของแต่ละคณะ หรือ http:admis.rmutp.ac.th โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่29 พฤษภาคม 2558 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *