ป.โท จัดสัมมนา“บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดสัมนาวิชาการเรื่อง“บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรนธร” โดย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ(Future Trend) เทรนด์ยุคใหม่ที่คนไทยต้องเรียนรู้  โดยคุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอบริก จํากัด และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาได้ชมและนำความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนสอนด้านคหกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รศ.บุษรา สร้อยระย้า และอ.ธนภพ โสตรโยม เป็นอาจารย์ประจำวิชา

1(1) (Copy)

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ราชมงคลพระนคร  เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร

          ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *