คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_5385 (Copy)คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงาน หรือ ศึกษาต่ดในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้รับเกียรติจาก คุณเฟื่องลดา จี้อุ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมตัวสู่ภาวะการทำงาน และได้รับเกียรติจาก คุณนวรัตน์ สรสิน ผู้จัดการฝ่านบุคคล บริษัทศรีเมืองไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *