ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำยาดมส้มโอมือ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำยาดมส้มโอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) งานนี้ ฟรี ตลอดงาน พร้อมนำผลงานที่ภาคภูมิใจกลับบ้านด้วย สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร โทร. 02-665-3777 ต่อ 6235 อีเมล artsculture@rmutp.ac.th เว็บไซต์ http://cul.offpre.rmutp.ac.th
Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *