รศ.สุภัทรา เปิดนิทรรศการวิชาการ“เปิดโลกท่องเที่ยวและการโรงแรม”

2
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ“เปิดโลกท่องเที่ยวและการโรงแรม” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *