เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกร

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกร” วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

 

กำหนดการ

One thought on “เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *