สัมมนาทางวิชาการ“บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง“บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี   เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร” เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ปีพุทธศักราช 2558 โดยท่าน ดร.อนุชา ทีรคานนท์ และคุณสักกฉัฐ ศิวบวร วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 081 3404433 ,096 3820400 ,02 665 3777 ต่อ 5236

กำหนดการ

บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี   เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร

program

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *