ราชมงคลพระนครส่งเสริมธรรมาภิบาล

A07Y8591_resize

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *