รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

bn1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2836 3000 ต่อ 4100

และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2665 3555 ต่อ 2101-3

2 thoughts on “รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  1. ธีรภัทร แววพิลา

    อยากให้เปิดสมัคร ปวช.รอบสองรอบแรก
    สมัครไม่ทัน ขอบคุณครับ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *