รศ.สุภัทรา เปิดงานสัมมนาดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รศ.สุภัทรา เปิดงานสัมมนาดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร เป็นประธานเปิดงานวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันระดับสากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *